Privacy

Privacy statement

Het privacy statement van mijnhockeyteam.nl


Deze pagina heeft tot doel u te informeren over hoe MijnHockeyteam.nl omgaat met persoonsgegevens die zij via de internet website verkrijgt. Bij het verwerken van persoonsgegevens zal de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) worden gevolgd. Deze wet helpt de privacy van burgers te beschermen.

De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp)
Sinds 1 september 2001 is de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) van kracht. Deze wet geeft aan wat de rechten zijn van iemand van wie gegevens worden gebruikt en wat de plichten zijn van de instanties of bedrijven die gegevens gebruiken. De Wbp is onder andere van toepassing op gegevens die verwerkt worden via de website van MijnHockeyteam.nl. Dit betekent dat persoonsgegevens die via internet worden verzameld, bewaard, gebruikt, of op enige andere vorm ter beschikking gesteld, met elkaar in verband gebracht, alsmede afgeschermd worden, onder deze wet vallen.

Wat zijn persoonsgegevens?
Onder een persoonsgegeven wordt verstaan een gegeven dat herleidbaar is tot een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Dat betekent dat de naam van een persoon op wie de gegevens betrekking hebben bekend is, dan wel dat die persoon kan worden achterhaald. Voorbeeld van een persoonsgegeven is een naam van een persoon of een huisadres, maar ook e-mailadressen kunnen persoonsgegevens zijn.

Hoe gaat MijnHockeyteam.nl om met uw persoonsgegevens?
Uw gegevens worden op een behoorlijke en zorgvuldige manier in overeenstemming met de Wbp verwerkt. Uw persoonsgegevens alleen worden gebruikt voor het doel waarvoor u ze heeft achtergelaten. Dat betekent dat uw mailadres alleen wordt gebruikt voor het activeren van uw account en wordt gebruikt als u uw wachtwoord bent vergeten. Verder heeft u toestemming gegeven om maximaal 6 maal per jaar een nieuwsbrief te ontvangen op dit adres. U kunt ook aangeven dat u dit niet wilt. Gegevens kunnen echter wel worden gebruikt voor opsporing, als via de website strafbare feiten worden gepleegd of strafbare uitlatingen worden gedaan (en verdere uitzonderingen zoals genoemd in artikel 43 Wet bescherming persoonsgegevens).

Meer informatie?
U kunt bij ons informeren wat er met uw gegevens gebeurt. Heeft u bezwaar tegen het verwerken van uw persoonsgegevens, dan kunt u ons dat laten weten via marketing@mijnhockeyteam.nl.

Sponsors